SI จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 6+1 Flagships Track 2 ครั้งที่ 24

               คณะทำงานโครงการ 6+1 Flagships Track 2 มอบหมายให้ศูนย์นวัตกรรมระบบ (SI) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 24 ในหัวข้อ “KMUTT ConNext” (KMUTT connects policy to Goals : มจธ. เชื่อมต่อนโยบาย ผ่านสายความคิด มุ่งสู่ทิศและเป้าหมายเดียวกัน) ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2561 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา จ.สมุทรสงคราม 

 

 

 

               ผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เลขานุการระดับคณะ/สำนัก ผู้อำนวยการสำนัก/สำนักงาน กลุ่มงานเครือข่ายและบุคลากรของ มจธ. รวม 118 คน  โดยมีท่านรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร ผศ.ดร. ประเสริฐ  คันธมานนท์ เป็นประธานในการสัมมนา  นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยอีกหลายท่านมาแชร์ประสบการณ์และให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ 

 

  

 

               วัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับทราบนโยบายและแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย  เข้าใจภาพรวมและกลไกการทำงานร่วมกันระหว่างคณะ/สำนัก กับหน่วยงานกลางอย่างเป็นระบบภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัย  สร้างความเข้มแข็งของการทำงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง  ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน  นำไปปรับใช้กับการทำงานให้สอดรับกับนโยบายและพัฒนาการทำงานให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น

 

 

 

ข่าว มลธิชา วิริยะสกุลพันธุ์

ภาพ: ภาณุพงศ์ พันธ์บัวหลวง