Epidemic Simulator for Disease Control เว็บแอพลิเคชั่นช่วยกระชับพื้นที่แพร่กระจายเชื้อโรค

 

           สภาพภูมิอากาศของโลก เราขณะนี้ แปรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว บางครั้งวันเดียวกัน มีถึง 3 ฤดู ทั้งร้อน ฝน และหนาว  สิ่งที่น่ากลัวตามมาก็คือ การแพร่กระจายของเชื้อโรคตัวร้าย ไม่ว่าจะเป็นไวรัส หรือแบคทีเรีย ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนล้มป่วยกันเป็นจำนวนมาก นั่นคือการเกิดภาวะโรคระบาด  ซึ่งเชื้อโรคนั้นจะแพร่กระจายจากพื้นที่แคบๆ และเริ่มก่อตัวกระจายไปในพื้นที่ต่างๆ อย่างรวดเร็ว จนบางครั้งเราอาจจะรับมือกับมันไม่ทัน หากเราสามารถคาดการณ์ การติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้คงจะสามารถช่วยในการควบคุมและป้องกันการระบาดได้อย่างทันท่วงที

 

          EPIDEMIC SIMULATOR FOR DISEASE CONTROL ผลงานจากไอเดีย  3 หนุ่มสาวนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาอังกฤษ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   นางสาวเจนนี วงศ์บัณฑิตย์เลิศ  นายวสุธา จิตต์สอิ้ง และนายรัฐเชษฐ์ แสงเทิดธรรม อาจเป็นคำตอบของโจทย์ข้างต้น  

           EPIDEMIC SIMULATOR FOR DISEASE CONTROL ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อจำลองการระบาดของเชื้อโรค ซึ่งระบบนี้จะช่วยเราคาดการณ์ การติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อโรคในเขตพื้นที่ต่างๆ  ซึ่งทำให้กระทรวงสาธารณสุขนำข้อมูลมาเพื่อใช้ในการคำนวณอัตราการแพร่กระจายของเชื้อโรคในพื้นที่และกำหนดมาตราการควบคุมและป้องกันต่อไปได้

           EPIDEMIC SIMULATOR FOR DISEASE CONTROL ได้นำเอาซอฟต์แวร์  Stem project  ของ IBM  มาใช้ในการคาดการณ์สถานการณ์ที่จะแพร่ระบาดของเชื้อโรค  โดยจะแสดงผลลัพธ์ในรูปของแผนที่ และบอกเขตพื้นที่ที่มีความเสี่ยง  โดยใช้ Google Map เข้ามาช่วยในการแสดงเขตพื้นที่นั้นๆ ให้เห็นอย่างชัดเจน

 

     

 

           ส่วนวิธีการทำงานก็ไม่ยุ่งยาก จะเริ่มจากที่ผู้ใช้เลือกรูปแบบของการจำลองสถานการณ์ของโรคที่ต้องการศึกษา  ต่อจากนั้นก็ทำการกำหนดค่าพารามิเตอร์ทั้งหมด  เช่น  จำนวนวันที่เริ่มติดเชื้อ  อัตราการส่งผ่านการติดเชื้อ  อัตราการสูญเสียภูมิต้านทานและอัตราการกู้คืน  หลังจากที่ผู้ใช้กำหนดค่าพารามิเตอร์เสร็จเรียบร้อย  ระบบจะนำค่าทั้งหมดมาทำการคำนวณตามแบบจำลองที่ผู้ใช้ได้ทำการเลือกไว้  และเมื่อระบบทำการคำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ก็จะส่งค่าไปยัง  Google API  เพื่อที่จะทำการแสดงข้อมูลตามแผนที่ของ  Google Map นั่นเอง

            EPIDEMIC SIMULATOR FOR DISEASE CONTROL  มีประโยชน์อย่างมากต่อมนุษย์ในยุคที่สภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลง และแปรปรวนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน  อันส่งผลต่อระบบนิเวศ และเกิดการอุบัติของเชื้อโรคชนิดใหม่ๆ อย่างที่เราคาดไม่ถึง  ซึ่ง EPIDEMIC SIMULATOR FOR DISEASE CONTROL จะช่วยการทำงานของผู้เกี่ยวข้องที่ต้องอาศัยการคาดการณ์พื้นที่การกระจายของเชื้อโรค เพี่อการควบคุมและป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง