English Grammar Improvement Course

 
               เมื่อวันที่ 4-20 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมาศูนย์ประสานงานภาษาอังกฤษ (English Language Coordinating Section)ได้จัดอบรม  English Grammar Improvement Course ให้กับ นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 15 คน เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษให้ถูกต้องหลักตามไวยากรณ์ และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ได้พัฒนาทักษะด้านการฟังและพูดภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการสื่อสารหรือการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ
               นอกจากนี้ยังได้รับการฝึกฝนเรื่องการสอบ TOEIC ตั้งแต่เนิ่นๆ ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการทำงานของนักศึกษาในอนาคตอีกด้วย