D-Day Project Exhibition 2013 (Hilight)

          SIT.tv ชวนไปติดตามบรรยากาศภายในงาน CS-IT D-Day Project Exhibition 2013 หรือนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาหลักสูต­รเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาอังกฤษ) ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปี 2556 ติดตามผลงานเด่นๆ แนวคิดโดนๆ และการประยุกต์ใช้ความรู้ร่วมถึงเทคโนโลยี­ใหม่ๆ กับไอเดียของพวกเขาเหล่านั้นกัน...