Clipping: เป็นปลื้ม...เยาวชนไทยรับรางวัล ICT Contest

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 นายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานใน "พิธีปิดกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนไทยในยุค ICT ปี 2551 และพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานด้าน ICT (ICT Contest)" ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ C ชั้น 3 สโมสรทหารบก (วิภาวดี) โดยมีเยาวชนทั้งในระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาเข้ารับรางวัลการประกวดฯ ซึ่งได้แก่ ทุนการศึกษา, ประกาศนียบัตร, โล่รางวัลเกียรติยศ และทุนการศึกษาพิเศษ ภายใต้หัวข้อ "การพัฒนาสื่อ ICT อย่างสร้างสรรค์ และมีจริยธรรม" จำนวน 15 ผลงาน รวม 30 คน ดังนี้
1. ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่
1.1 ประเภทบุคคล (เกม)
ชนะเลิศ AmazingThailand เกมแต่งตัวตุ๊กตาตามภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย น.ส. เมวิกา โกวิทเสถียรชัย โรงเรียนศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ
รองชนะเลิศอันดับ 1 Recycle เพื่อโลกเรา เกมเก็บขยะที่สามารถ Recycle ได้ นายวรเทพ เลิศรัศมีวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร รองชนะเลิศอันดับ 2 Let's Clean the World เกมเก็บก้อนเมฆที่มีมลพิษ น.ส. กมลพรรณ ลิ้วประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
ชมเชย ลองปัญญาต่างประเทศ เกมตอบคำถามเกี่ยวกับภาษา นายทศพล สาเลิศ โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา

1.2 ประเภททีม (เกม)
รางวัลชนะเลิศ อีสานบ้านเฮา เกมเก็บของที่หล่นจากบาตรพระ ค้นหาของที่ซ่อนอยู่ และรู้จักภาษาอีสานและประเพณีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ทีม MISSION IMPOSSIBLE X นายเมธีณัฐ คำเพราะ
นายยงยุทธ พิมพะไชย นายนัฐพล ชมสมบัติ นายอธิพร คุนุพันธ์ โรงเรียนกันทรารมณ์
รองชนะเลิศอันดับ 1 Health Environment เกมคัดแยกขยะใส่ลงถังให้ถูกประเภท ทีม SELF นายสมิทธิ์ ลอว์ นายกวินวัชร์ ปรีชากุล นายเรืองนาม คูณสิริไพบูลย์ โรงเรียนศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ
ชมเชย นั่งเก็บดาววันลอยกระทงสาย เกมคำนวณตัวเลขฐาน 2 ให้เป็น ฐาน 10 ทีมตากพิทยาคม นายทรงภพ ทับนิล นายศุภกร ชวาลกิจ โรงเรียนตากพิทยาคม
ชมเชย ยังไม่ได้คิดค่ะ เกมคิดคำนวณตัวเลข โดยแบ่งตามระดับชั้น ทีม WINDOWS น.ส. ญาดา อัมภรัตน์ น.ส. เกศรา สรสิงห์ ด.ช. พงษ์พิชญ์ ลิมณี น.ส. เบญจสิริ สรรพศรี โรงเรียนกันทรารมณ์

2. ระดับอุดมศึกษา ได้แก่
2.1 ประเภทบุคคล (เกม)

ชนะเลิศ Green Alert Defense ปกป้องโลกเขียวใบนี้ เกมปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ด้วยมือเรา
นายชววัฒน์ ชาญศิริเจริญกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 1 ภาษาวิบัติ Hunter เกมการใช้ และพิมพ์ภาษาไทยให้ถูกต้อง นายอัคร์วัฒน์ ตรีอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชมเชย Brain Game: เกมฝึก เกมเกี่ยวกับความจำ และทักษะสมอง ทางด้านคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชมเชย Mavox เกมวางระเบิดกำแพง และทำลายคู่แข่ง นายบัณฑิต เชี่ยวจินดากานต์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2.2 ประเภททีม (Software Design)
ชมเชย Green Analyzer ซอฟต์แวร์สำหรับสำรวจพื้นที่เพื่อวัดปริมาณพื้นที่สี ทีมเรามองเห็นปัญหา นายนิพนธ์ เลิศหิรัญวงศ์ นายพัฒนา ลีลารัศมีเขียว นายภาณุพงษ์ ลิ้มพิสูจน์ นายไพบูลย์ พนัสบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชมเชย 3D Adventure Game for Computer Beginner ซอฟต์แวร์เกม 3 มิติ ทีม COSLA นายจักรภพ ศรีสนอง นายรชต สุรัตตกุล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ชมเชย ระบบบัญชีเงินเดือนข้าราชการในสำกัดกระทรวงศึกษาธิการ (Government Payroll System)ซอฟต์แวร์ระบบจัดการ เอกสาร บัญชีเงินเดือนของข้าราชการ ศธ. และข้อมูลเกี่ยวกับข้าราชการ ทีมระบบบัญชีเงินเดือน นายสิทธิกร ทวีผลประเสริฐ น.ส. หลิงหลิง ปริวานนท์ นายธน เอกรินทรากุล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สำหรับเยาวชนที่ชนะเลิศการประกวดจะเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2551 นี้

Click >> ดู Clipping ข่าวนี้

ที่มา: http://www.newswit.com/news/2008-11-20/2b22def0a7cb57b2de45782a0460410c

AttachmentSize
20081120_ICT Contest_newswit.pdf206.49 KB