Clipping: ภาพข่าวอาจารย์กิตติพงศ์ให้ความรู้ในโลกการสื่อสาร (สยามธุรกิจ)

ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ (SIAM Business) ถึงกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ด้านการสื่อสารโทรคมนาม โดยมีอาจารย์กิตติพงศ์ วะระทรัพย์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมเป็นวิทยากกรในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

Click >> ดู Clipping ข่าวนี้

AttachmentSize
20090813_VoIPseminar_SiamBusiness.pdf210.99 KB