Clipping: พี่เสือสอนน้อง..ภารกิจองค์กรพลเมืองดี ESSO (ประชาชาติธุรกิจ)

รายงานพิเศษจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ถึงกิจกรรม ESSO Challenge 2009 Innovation Internship ซึ่งมีนางสาวพุทธิดา หอวนิช นักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาอังกฤษ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย

Click >> ดู Clipping ข่าวนี้