Clipping: ฝึกงานสร้างสรรค์ปั้นโจ๋สู่มืออาชีพ (ข่าวสด)

รายงานพิเศษจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ถึงกิจกรรม ESSO Challenge 2009 Innovation Internship ซึ่งมีนางสาวพุทธิดา หอวนิช นักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาอังกฤษ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย

Click >> ดู Clipping ข่าวนี้

AttachmentSize
20090803_ESSOinternshipCS_Khowsod.pdf260.09 KB