ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการ Active Recruitment) ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษาที่ 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 (โครงการ Active Recruitment) ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษาที่ 2561 จำนวน 35  คน

 

อให้ผู้ที่มีรายชื่่อมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีปฏิบัติดังนี้

1. ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล และชื่อโรงเรียนว่าถูกต้องหรือไม่ หากต้องแก้ไข 

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. ที่เบอร์โทร 02 470 8425

2. รอการติดต่อจากสำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. ทางอีเมล และ SMS 

เพื่อแจ้งรายละเอียดในการชำระค่าสมัครอย่างเป็นทางการต่อไป 

 

รายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบ Portfolio ครั้งที่ 3