ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการ Active Recruitment (รอบสุดท้าย) ประจำปีการศึกษา 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)

 โครงการ Active Recruitment (รอบสุดท้าย) ประจำปีการศึกษา 2561

 

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่่อมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีปฏิบัติดังนี้

1. ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล และชื่อโรงเรียนว่าถูกต้องหรือไม่ หากต้องแก้ไข 

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. ที่เบอร์โทร 02 470 8425

2. รอการติดต่อจากสำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. ทางอีเมล และ SMS 

เพื่อแจ้งรายละเอียดในการชำระค่าสมัครอย่างเป็นทางการต่อไป 

 

รายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

 

รายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (CS)