กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท-เอก ภาคการศึกษาที่ 1/2561

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท (รอบกุมภาพันธ์)  Download

 

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก (รอบกุมภาพันธ์) Download

---------------------------------------------

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท (รอบเมษายน)  Download

 

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก (รอบเมษายน) Download

..........................................................................................

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท (รอบมิถุนายน)  Download

 

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก (รอบมิถุนายน) Download

...........................................................................................

 

แบบฟอร์ม บศ.2  Download 

(ใช้จำนวน 2 ใบ โดยจะเป็นหัวหน้างานเซ็น 2 ท่านหรืออ.ที่เคยสอนเซ็น 2 ท่านหรืออย่างละท่าน)

.....................................................................................................

รายละเอียดหลักสูตร

 

ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  Download

 

ระดับปริญญาโท สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  Download

 

ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  Download

 

ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  Download

 

ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  Download

............................................................

รายละเอียดทุนเพชรพรเจอมระดับปริญญาโท Download

 

แบบฟอร์มทุนเพชรพระจอมระดับปริญญาโท  Download

 ผู้สมัครทุนเพชรพระจอมสำหรับผู้สนใจทำวิทยานิพนธ์ (เลือกเรียนแผน ก. เท่านั้น)

มีทุนเรียนดีสำหรับนักศึกษาที่ทำวิจัย

............................................................

 

 ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษา 

 

 

 

ลิงค์การรับสมัคร