โครงการ "English Conversation Course with Native Speaker”

                        คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเป้าหมายพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่กับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้นักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งทักษะด้านการสื่อสารมีความสำคัญอย่างมากในการทำงานในอนาคตของนักศึกษา ดังนั้น ศูนย์ประสานงานภาษาอังกฤษ คณะเทคโนโลยีสารสนเทฯ จึงได้จัดโครงการ “English Conversation Course with Native Speaker”  ใหักับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยเชิญ Ms. Maddalena Vallecchi William มาเป็นวิทยากรในการโครงการ แบ่งกิจกรรมเป็น 2 ส่วน คือ

1.     English Conversation Course ฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในห้องเรียน

เรียนวันพุธและพฤหัส ตั้่งแต่วันที่ 7-28 กุมภาพันธ์ 2561  ณ ห้อง CB2305 มีนักศึกษาเข้าเรียน 15-20 คน 

2.    Excursion Activities ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านการทัศนศึกษาและกิจกรรม มีกิจกรรมทั้งหมด 3 วัน คือ

- วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ไปทัศนศึกษาที่ Asiatique The Riverfront มีอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 10 คน 

- วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 จัดกิจกรรม Cooking Activity ที่ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 12 คน  

- วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ไปทัศนศึกษาที่งาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต มีอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 3 คน 

ทั้งนี้มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประมาณ 20 คน