โครงการอาสาทำดี 1 วันแต้มสีเติมฝัน ณ โรงเรียนวัดทอง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

             เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560  ที่ผ่านมา นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ ป.ตรี , ป.โท , ศิษย์เก่า อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวนทั้งสิ้น  24 คน ได้ทำกิจกรรมร่วมกับชมรมอาสาสร้างบ้านดินไทย ในการแต้มสีเติมฝัน ณ โรงเรียนวัดทอง อ.นครหลวง  จ.พระนครศรีอยุธยา โดยเข้าไปช่วยทาสีห้องน้ำ เสาฟุตบอล  และ การทำ BBL (Brain-based Learning) การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เป็นการนำองค์ความรู้เรื่องสมองมาใช้เป็นฐานในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้

 

การนำ ( Brain  Based  Learning : BBL. )  ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรในการบริหารจัดการศึกษาได้ดังนี้               

                1.  ในการเรียนการสอน เรียนรู้จากง่ายไปหายาก มีลำดับและเชื่อมโยงกันเสมอ

                2.  วิธีการเรียนต้องสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ

                3.  เน้นให้นักเรียนได้ใช้ความคิด ทั้งคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และใช้จินตนาการพร้อมให้โอกาสแสดงความคิดเห็น

                4.  ในการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด 

การทำกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้อาสาสมัครเกิดการรับรู้และให้คุณค่า มีจิตสาธารณะ ได้ใช้เวลา 1 วัน ทำกิจกรรมดี ๆ ร่วมกันและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม พร้อมทั้งเพิ่มพูนความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ การทำงานเป็นทีม