อบรม Workshop ภายใต้หัวข้อ “Design Thinking”

 

                     ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา จึงได้จัดอบรม Workshop ภายใต้หัวข้อ  “Design Thinking” ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม LIB 108 สำนักหอสมุด มจธ. ที่ผ่านมา ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างทักษะทางด้านกระบวนการคิด การเข้าใจถึงปัญหารวมถึงการแก้ไขปัญหา อย่างสร้างสรรค์ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนต่อไป

 

กิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมWorkshop ในครั้งนี้ประมาณ 153 คน  โดยกิจกรรมได้แบ่งออกเป็น

  • Ice Breaking  
  • Introduction to Design Thinking
  • Empathy practice
  • Define
  • Ideation
  • Teamwork / Learning with hands
  • Prototyping
  • Presentation
  • Wrap up / case