อบรมฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ “books24x7”

อบรมฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ “books24x7” 

 

     

     เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT)  ร่วมกับบริษัท iGroup Thailand จัดอบรมฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ที่ชื่อว่า “books24x7” ซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าวครอบคลุมไปด้วยสาขาวิชา IT PRO,BUSINESS PRO, ENGINEER PRO และ FINANCE PRO ให้กับคณาจาย์ พนักงาน และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้มีบุคลากรจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย