รับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 

รับสมัครงานตำแหน่ง   อาจารย์  สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     จำนวน  2  อัตรา 

 

คุณสมบัติดังนี้     

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมซอฟแวร์  Business Administration in Information Systems,  Business Analytics Business Intelligence   

 

การสมัคร และเอกสารการสมัครงาน   

สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โทรศัพท์ 02-470 - 9854  หรือส่งประวัติย่อมายัง  sumittra@sit.kmutt.ac.th   

ภายในวันพุธที่   1  มิถุนายน  พ.ศ. 2559         

หลักฐานการสมัคร ประวัติย่อ และหลักฐานทางการศึกษา