รับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 

รับสมัครงานตำแหน่ง   อาจารย์  สังกัดสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ    จำนวน  1 อัตรา 

 

1. คุณสมบัติเฉพาะที่ใช้ในการพิจารณา

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจ การจัดการสารสนเทศระบบธุรกิจ การจัดการสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยี หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง

(D.BA., or Ph.D. in Management Information System, Business Information System, Information Management, Technology Management, or similar)

(2) ผู้สมัครมีวุฒิปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจหรือใกล้เคียง (Bachelor degree with a major in Business Administration or relevance) หรือมีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งบริหารในภาคธุรกิจอย่างน้อย 3 ปี  หรือมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์บริหารองค์กรขนาดใหญ่หรือวางระบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Application or Enterprise Architecture)

(3) มีผลงานวิจัยด้านการบริหารธุรกิจหรือการจัดการสารสนเทศระบบธุรกิจ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในทางวิชาการ เช่น ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. หรือ ส.ก.อ.

(4) มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี หรือหลักฐานแสดงความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้

-คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 90
-หรือคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 7

-หรือเคยศึกษาหรือทำงานในประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ เช่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ไอร์แลนด์ สิงคโปร์ แอฟริกาใต้ เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี

 

2. หลักฐานที่ใช้ในการรับสมัคร

-ประวัติย่อ

-หนังสือรับรองหรือเอกสารยืนยันคุณสมบัติเฉพาะข้อ 2, 3

-หลักฐานวุฒิการศึกษา ซึ่งระบุวันสำเร็จการศึกษา

-ใบคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี

-รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)

3. การสมัคร และเอกสารการสมัครงาน   

สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โทรศัพท์ 02-470 - 9854  หรือส่งหลักฐานที่ใช้ในการสสมัคร มายัง  sumittra@sit.kmutt.ac.th     

ภายในวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม  พ.ศ. 2560