รับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 

รับสมัครงานตำแหน่ง  อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา 

  

คุณสมบัติทั่วไป 

1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจ การจัดการสารสนเทศระบบธุรกิจ

  การจัดการสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยี หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง

(D.BA., Ph.D. in Management Information System, Business Information System,

Information Management, Technology Management, or similar)

2. ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

หรือเป็นโรคที่กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย

3. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

4. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  

5. ไม่เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ

6. ไม่เคยถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ บริษัทเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ

7. ไม่เคยกระทำการทุจริตในการสอบหรือการคัดเลือกเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐ

8. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

 

คุณสมบัติเฉพาะที่ใช้ในการพิจารณา

(1) ผู้สมัครมีวุฒิปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจหรือใกล้เคียง เช่นเศรษฐศาสตร์ (Bachelor of Business Administration or Economics) หรือมีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งบริหารในภาคธุรกิจอย่างน้อย 3 ปี 

(2) มีผลงานวิจัยด้านการบริหารธุรกิจหรือการจัดการสารสนเทศระบบธุรกิจ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในทางวิชาการ เช่น ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. หรือ ส.ก.อ.

(3)    มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้

-คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 90 หรือ
-คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 7 หรือ

-สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ เช่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา

ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศแอฟริกาใต้  

 

 

 

การสมัคร และหลักฐานการสมัครงาน   

สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โทรศัพท์ 02-470 - 9854  หรือส่งเอกสารมาที่   sumittra@sit.kmutt.ac.th     

ภายในวันศุกร์ที่  5 สิงหาคม   พ.ศ. 2559         

 

หลักฐานที่ใช้ในการรับสมัคร

-รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)

-หลักฐานวุฒิการศึกษา ซึ่งระบุวันสำเร็จการศึกษา

-ใบคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี

-หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

-ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

-ประวัติย่อ (Resume)