พจนานุกรมอีเล็กทรอนิกส์ภาษามือไทย "เพิ่มโอกาสการสื่อสาร การเรียนรู้ เพื่อผู้พิการ"

          โลกแห่งความเงียบ ของผู้พิการทางการได้ยิน "ภาษามือ" อาจเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ช่วยให้คนเหล่านี้สามารถติดต่อสื่อสาร ถ่ายทอดเรื่องราว หรือส่งข้อความระหว่างกันได้ เฉกเช่นคนทั่วไปในสังคม ซึ่งทุกวันนี้การเรียนรู้ภาษามือยังอยู่ในวงจำกัด ไม่แพร่หลายเท่าที่ควร และโอกาสในการศึกษาเรียนรู้เรื่องภาษามือนั้นก็ทำได้ไม่ง่ายนัก ซึ่งถือเป็นอุปสรรคสำคัญของการสร้างโอกาสในการสื่อสารของผู้พิการทางการได้ยิน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของ "โปรแกรมพจนานุกรมภาษามือไทย" (Thai Sign Language Dictionary) ผลงานการพัฒนาจากฝีมือของกลุ่มนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (โครงการราชบุรี) ชิ้นนี้

 

 

         สิ้นสุด รักษ์วงศ์ หรือน้องสิน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หนึ่งในทีมผู้พัฒนาโปรแกรมฯ เปิดเผยว่า "โปรเจ็คนี้เป็นแนวคิดที่รุ่นพี่ที่จบไปแล้วแนะนำมาอีกทีค่ะ ซึ่งเมื่อทราบว่าทำเพื่อคนพิการก็เลยสนใจ และทางอาจารย์ที่ปรึกษาได้แนะนำให้ไปที่วิทยาลัยราชสุดา ก็ได้หนังสือคู่มือภาษามือ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาเป็นต้นแบบ คำศัพท์ที่มีในโปรแกรมจะอิงจากหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดค่ะ นอกจากนั้น อาจารย์จากทางวิทยาลัยราชสุดาก็ให้ความช่วยเหลือเยอะมาก จะมีอาจารย์ที่เป็นผู้พิการทางการได้ยินหลายท่านลองใช้โปรแกรมและคอมเมนท์เพื่อให้เราพัฒนาโปรแกรมได้อย่างเหมาะสมที่สุดค่ะ"

      

        สำหรับการทำงานของโปรแกรมจะแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ เป็นพจนานุกรมสำหรับคนพิการ และเป็นโปรแกรมฝึกการใช้ภาษามืออย่างถูกต้อง ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถนำไปศึกษาด้วยตนเองได้อีกด้วย ทั้งนี้ ทางทีมงานผู้พัฒนาโปรแกรมดังกล่าวเล่าว่า ได้เลือกใช้โปรแกรม Adobe Flash และ Photoshop CS2 เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เนื่องจากโปรแกรม Flash มีฟังก์ชันด้านอนิเมชันค่อนข้างมาก สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาโปรแกรมที่มีการแทรกคลิปวิดีโอภาษามือ หรือรูปภาพต่าง ๆ ลงไป ขณะที่ Photoshop ก็เหมาะสมสำหรับการตัดต่อรูป  "ที่เลือกแฟลชเพราะเวลาทำอนิเมชันแล้วสวยดีค่ะ อีกประการหนึ่งคือ คนหูหนวกจะเรียนรู้จากรูปภาพ แล้วไปเทียบกับภาษามือค่ะ แต่พวกหนูจะใส่ภาษาไทยไปด้วยเพราะอยากให้เขารู้ว่าคำ ๆ นี้เขียนว่าอย่างไร และพวกหนูจะแบ่งคำศัพท์ออกเป็นหมวด เช่น หมวดอาหาร เครื่องนุ่มห่ม ในแต่ละหมวดจะมีแบบฝึกหัดให้ทำด้วยค่ะ"

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจพร ศักดิ์ศิริ อาจารย์จากวิทยาลัยราชสุดา ซึ่งเป็นกรรมการสอบโครงงานพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษามือไทย เปิดเผยว่ารู้สึกพอใจกับผลงานชิ้นนี้ ซึ่งถือเป็นความตั้งใจดีของนักศึกษาที่พยายามนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้ เกิดประโยชน์สำหรับผู้พิการ"

         สำหรับส่วนผู้ดูแลระบบ ทางกลุ่มผู้พัฒนาบอกว่า มีฟังก์ชัน Add, Edit, Delete สำหรับจัดการกับข้อมูลต่าง ๆ ภายในโปรแกรม โดยในระยะเริ่มต้นมีคำศัพท์ในโปรแกรมประมาณ 500 คำ ส่วนคำศัพท์อื่น ๆ ทางผู้ใช้สามารถเพิ่มเติมได้เอง และทางทีมงานจะนำโปรแกรมดังกล่าวไปติดตั้งให้กับทางวิทยาลัยราชสุดาเพื่อนำไปทดสอบการใช้งานจริงต่อไป ส่วนโรงเรียนสอนคนหูหนวกอื่น ๆ หากสนใจโปรแกรม สามารถติดต่อกับทางวิทยาลัยราชสุดาเพื่อขอโปรแกรมดังกล่าวนี้ได้เช่นกัน

         ผลงาน “พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษามือไทย” พัฒนาโดย นายวงศกร แซ่ตั้ง นางสาวศวิตา ผิวเกลี้ยง และนางสาวสิ้นสุด รักวงศ์ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) ซึ่งสามารถคว้ารางวัลชมเชย ในการเข้าร่วมแสดงผลงานและประกวดสิ่งประดิษฐ์ “นวัตกรรมเพื่อผู้พิการ” ในงานถนนเทคโนโลยี 2008 ซึ่งจัดโดยบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไทย – ญี่ปุ่น) และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ณ อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2551 ที่ผ่านมา

 

 

          การประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อผู้พิการในงาน “ถนนเทคโนโลยี 2008” จัดขึ้นเพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาชราชนครินทร์ ที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์องค์กรการกุศลด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่คิดค้นนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้พิการสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ โดยแบ่งตามกลุ่มความพิการเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ด้านการเคลื่อนไหว ด้านการมองเห็น ด้านการได้ยินและสื่อความหมาย ด้านสติปัญญาและการเรียนรู้