ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาค 2/2560 (รอบตุลาคม)

​            

 

 

 

  • ตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตร

 

           -   เทคโนโลยีสารสนเทศ คลิ๊ก

 

           -   ระบบสารสนเทศทาธุรกิจ คลิ๊ก

 

  • รายละเอียดวิชาเรียน

 

           -  เทคโนโลยีสารสนเทศ  คลิ๊ก

 

           -  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  คลิ๊ก