ประกาศรายชื่อผูืยันยันสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาค 2/2560 (รอบเมษายน)