ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก) รุ่นที่ 20

โดยอาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร. โจนาธาน โฮยิน ชาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในหัวข้อวิจัย:'การพัฒนาแพลตฟอร์มการทำเหมืองข้อความเพื่อใช้สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างเมตาบอไลท์ในสิ่งมีชีวิต'
(An integrated text mining platform for reconstruction of metabolic interaction network)

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

3.7 วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รศ.ดร. โจนาธาน โฮยิน ชาน
 
กำหนดการรับสมัคร
รอบที่ 1  การสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 เมษายน 2560
             สอบสัมภาษณ์    วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น      ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
รอบที่ 2  การสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 ตุลาคม  2560
             สอบสัมภาษณ์  วันที่ 20 ตุลาคม 2560เวลา 13.30 น           ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร:
ตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาของ คปก. รุ่นที่ 20 (ตามเอกสารที่แนบมา) หรือ
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย: http://rgj.trf.or.th/main/home-th/
 
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และส่งใบสมัครเพื่อสอบสัมภาษณ์กับ รศ.ดร. โจนาธาน โฮยิน ชาน, Assoc.Prof.Dr. Jonathan Hoyin Chan  ได้ที่
คุณปวีณา  มงคลพงศ์สิริ email: paweena@sit.kmutt.ac.th หรือ
คุณคุณ ชุติกาญจน์ หงษ์พิทักษ์กุล , email: chutikarn.hon@sit.kmutt.ac.th