ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท และ ข้อมูลที่ควรทราบสำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2560

 

1. คำแนะนำในกำรขึ้นทะเบียนนักศึกษำใหม่ระดับบัณฑิตศึกษำ (ระดับปริญญาโท) ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ที่ URL:  http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/nstudentsit.php    สามารถด่าเนินการได้ตั้งแต่วันที  22 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน  2560  โปรดปฏิบัติให้ครบถ้วน กรณีมีข้อสงสัยสามารถติดต่องานทะเบียนมหาวิทยาลัย 02-4708147-48 ในวันเวลาราชการ     (หำกนักศึกษำที่ดำเนินกำรแล้วไม่ต้องทำซ้ำ ทั้งนี้กรณีที่ Upload รูป และเอกสำรตามกำหนดจะได้บัตรนักศึกษำในวันเปิดภาคเรียนทันที)       

 

...................................................................................................................................

  • ตารางสอน - สอบ
 
 
 
 
 
 
 
..................................................................................................................................
      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................
            
  •    หลักสูตร

              สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

              สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

 

              สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์