ประกาศรหัสนักศึกษาและข้อมูลที่ควรทราบสำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท-เอก ภาค 2/2560

 

1. คำแนะนำในกำรขึ้นทะเบียนนักศึกษำใหม่ระดับบัณฑิตศึกษำ (ระดับปริญญาโท) ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ที่ URL:  http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/nstudentsit.php    สามารถด่าเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561  โปรดปฏิบัติให้ครบถ้วน กรณีมีข้อสงสัยสามารถติดต่องานทะเบียนมหาวิทยาลัย 02-4708147-48 ในวันเวลาราชการ (หากนักศึกษาที่ดำเนินการแล้วไม่ต้องทำซ้ำ ทั้งนี้กรณีที่ Upload รูป และเอกสำรตามกำหนดจะได้บัตรนักศึกษำในวันเปิดภาคเรียน)       

 

...................................................................................................................................

  • ตารางสอน - สอบ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..................................................................................................................................
     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................
            
  •    หลักสูตร

 

              สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

              สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ