นักศึกษา SIT จัดกิจกรรมอาสา CS Spirit of Volunteer

โครงการ CS Spirit of Volunteer #1

วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2561

ณ โรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

 

   

 

     สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดโครงการ CS Spirit of Volunteer ซึ่งเป็นกิจกรรมอาสาที่นำนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เดินทางไปบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

     โครงการ CS Spirit of Volunteer  ประกอบไปด้วยกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยกิจกรรมหลักประกอบไปด้วย การทาสีโต๊ะและเก้าอี้ การทำความสะอาดห้องเรียน ห้องสมุด และห้องน้ำ การทาสีผนังอาคารใหม่ การซ่อมแซมมุ้งลวด การปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การจัดกิจกรรมนันทานาการให้แก่นักเรียน และการสอนคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้แก่นักเรียนและครู โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากทั้งโรงเรียนและผู้เข้าร่วมโครงการ อีกทั้งยังได้ปลูกฝังให้นักศึกษาไม่เพิกเฉยต่อความเดือดร้อนของผู้อื่น และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม