ตะลุยโลกคอมพิวเตอร์กับ 3D Adventure Game for Computer Beginner

 

 

จะเป็นอย่างไรถ้าเรานำเอาความสนุกตื่นเต้นจากการเล่นเกม คอมพิวเตอร์ มาผสมผสานกับการเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เราคงได้สื่อการศึกษาที่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน เพราะมีทั้งความสนุกสนานที่สามารถดึงดูดความสนใจ และสอดแทรกความรู้ในขณะที่ใช้งานไปในเวลาเดียวกัน และนี่คือแนวคิดที่ถูกนำมาพัฒนาเป็น "3D Adventure Game for Computer Beginner" สื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบเกมคอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อให้ผู้เล่นได้รู้จักกับ คอมพิวเตอร์เบื้องต้นในเวลาเดียวกัน ผลงานของ 2 หนุ่มนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ.

3D Adventure Game for Computer Beginner  เป็นเกมในรูปแบบ 3D ที่ให้ผู้เล่นได้ผจญภัยในดินแดนที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้ทักษะทางด้าน คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยแบ่งภารกิจออกเป็น 5 รูปแบบ คือ Central Processing Mission, Memory Mission, Harddisk Mission, Display Card Mission, Power Supply Mission ซึ่งจะทำให้ผู้เล่นได้ทั้งความสนุกสนานจากเกมและได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน  ผลงานดังกล่าวพัฒนาโดยนายจักรภพ ศรีสนอง และนายรชต  สุรัตตกุล  ภายใต้ชื่อทีม COSLA โดยมีดร.บัณฑิต วรรธนาภา และดร.พรชัย มงคลนาม คอยให้คำปรึกษา จนในที่สุดสามารถคว้ารางวัลชมเชย จากการจัดประกวดผลงานด้านไอซีที หรือ ICT Contest ในหัวข้อ ‘การพัฒนาสื่อ ICT อย่างสร้างสรรค์ และมีจริยธรรม’  ระดับอุดมศึกษา ประเภททีม (Software Design) ซึ่งในประเภทนี้กรรมการตัดสินให้ทั้ง 3 ทีมในรอบสุดท้ายได้รับรางวัลชมเชยเช่นเดียวกัน

 

นายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลว่า "กระทรวงฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนไทยในยุค ICT อย่างต่อเนื่องมานับตั้งแต่ปี 2548 ปี 2551 ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ซึ่งกิจกรรมฯ นี้ มีความสำคัญทั้งต่อเยาวชน และประเทศชาติ เพราะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สารให้แก่ครู และเยาวชนทั่วประเทศ โดยกิจกรรมฯ ได้กระตุ้น ส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนจากชุมชนสู่ชุมชน ชุมชนสู่สังคมเกิดเป็นสังคมแห่งความรู้ด้าน ICT ที่ขยายเครือข่ายต่อไปไม่สิ้นสุดในสังคมออนไลน์ ซึ่งนอกจากการเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว เยาวชนยังมีโอกาสได้เปิดโลกทัศน์จากการทัศนศึกษาดูงาน สร้างเสริมประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงวิชาการในกลุ่มเยาวชนด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมร่วมกัน หรือแสดงศักยภาพในด้านการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ใน อนาคตของเยาวชนได้ด้วย"

 

 

 

การจัดประกวดผลงานด้านไอซีที หรือ ICT Contest จัดให้มีขึ้นทั้งระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดยในปีนี้กำหนดให้ส่งผลงานภายใต้หัวข้อ ‘การพัฒนาสื่อ ICT อย่างสร้างสรรค์ และมีจริยธรรม’  โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทบุคคล กับประเภททีม เพื่อให้เยาวชนที่สนใจในด้าน ICT และมีความสามารถในการใช้โปรแกรม Flash ส่งผลงานในรูปแบบของเกมเข้าประกวด  รวมทั้งวางแผนและคิดพัฒนา Software Design เพื่อนำไปใช้งานได้อย่างสร้างสรรค์และมีจริยธรรมอีกด้วย