งานสัมมนาเชิงวิชาการ The Deep Learning and AI (DLAI) Winter School 2018

งานสัมมนาเชิงวิชาการ The Deep Learning and AI (DLAI) Winter School 2018

 

  

 

     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ "The Deep Learning and AI (DLAI) Winter School 2018" ณ สำนักหอสมุด และห้องประชุมจำรัส ฉายะพงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 1 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมผลักดัน สนันสนุนให้เกิดการวิจัย เกิดการเรียนรู้ในเชิงลึก โดยฉพาะทางด้าน Deep Learning (DL) และ Artificial Intelligence (AI) และยังส่งเสริมองค์กรให้ไปสู่ความเป็นสากล (Internationalization) ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ประกอบไปด้วย อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย รวมถึงองค์กรหน่วยงานต่าง ๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ได้เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ระหว่างนักวิชาการจากองค์กร และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ ซึ่งงานสัมมนาฯ ในครั้งนี้ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีโอกาสร่วมมือกับหน่วยงานในระดับนานาชาติ คือ Asia Pacific Neural Network Society (APNNS), IEEE-CIS Thailand Chapter, INNS Thailand Chapter, The Council of IT Deans of Thailand (CITT) ในการเป็น co-hosted สำหรับการจัดงานสัมนาเชิงวิชาการ ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรจำนวน 5 ท่านด้วยกันดังนี้ 

  • Professor Soo Young Lee, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) 
  • Professor Nikola Kasabov, Auckland University of Technology
  • Professor Irwin King, The Chinese University of Hong Kong
  • Professor Simon Fong, University of Macau
  • Professor Weng-Kin Lai, JSCI Malaysia 

    นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้าน NoSQL และบริษัท IBM Thailand มาร่วมสาธิตแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่อง IBM – AI Workshop  ซึ่งประสบการณ์ ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ในการพัฒนางานเรียน งานสอน งานวิจัย และงานที่เกี่ยวข้องให้ดียิ่งขึ้น