ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้ารับการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ Network solution Infrastructure โดยบริษัท Inter Link ในโครงการ LINK Campus Cabling 2018

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันจัดอบรม จากวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เป็น  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้ารับการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ  Network 
solution Infrastructure โดยบริษัท Inter Link  ในโครงการ LINK Campus 
Cabling 2018 ณ ห้อง CB2312 อาคารเรียนรวม 2

*ขอให้นักศึกษาที่กรอกข้อมูลแล้ว  ยืนยันการเข้าร่วมด้วยการกรอกข้อมูลอีกครั้ง
** นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมทุกคน จำเป็นต้องกรอกข้อมูลใน google form 
(ยกเว้นนักศึกษาที่ลงเรียนวิชา CSC320 ของ ดร.อนุชาติ)

*** นักศึกษาที่สำเร็จการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากบริษัท Link

**** ไม่จำกัดคณะ หรือภาควิชา  นักศึกษา มจธ. ระดับปริญญา ปริญญาโท สามารถเข้าร่วมได้

ลงทะเบียนเข้าอบรม --->   goo.gl/fe7BJ4 

ติดต่อสอบถาม : พี่แอล 02 470 9889