กิจกรรมค่าย “CS@SIT Hackathon 2017”

               คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมค่าย “CS@SIT Hackathon 2017” เน้นพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็นในการทำงาน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  หลักสูตร CS ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 27 พฤษภาคม 2560 ณ ชั้น 4 อาคาร SIT

   

 

          กิจกรรมค่าย “CS@SIT Hackathon 2017” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2  มีเป้าหมายในการเสริมสร้างทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้จากการเรียนในชั้นเรียนมาพัฒนาและประยุกต์ในการทำงานต่อไป อีกทั้งส่งเสริมด้านการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม นำโดย ผศ.ดร. ชลเมธ อาปณิกานนท์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

   

          รูปแบบของกิจกรรม ในวันที่ 1 และวันที่ 2 เป็นการตั้งโจทย์ปัญหา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานแก้โจทย์ปัญหาภายใต้เงื่อนไขของการพัฒนาแอปพลิเคชัน ในลักษณะ Hackathon และเป็นการจัดอบรมแบบฝึกปฏิบัติ (Workshop) ให้ผู้เข้าร่วมโครงการลงมือปฏิบัติจากงานจริง และประกวดผลงานเพื่อชิงรางวัล โดยมีอาจารย์และรุ่นพี่คอยให้คำปรึกษาตลอดงาน ส่วนกิจกรรมในวันสุดท้ายจัดให้มีการนำเสนอผลงานต่อเพื่อนนักศึกษา คณาจารย์ ศิษย์เก่า และผู้ปกครอง รวมถึงจัดให้มีการเสวนา “CS@SIT Career Paths” โดยบริษัทผู้ใช้บัณฑิตที่หลักสูตรฯ เชิญมาร่วมงานเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 

 

ข่าว:  รุ่งนภา  คำภัยวงศ์พิทักษ์