กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท-เอก ภาคการศึกษาที่ 2/2560

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท (รอบสิงหาคม)  Download

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก (รอบสิงหาคม) Download

---------------------------------------------

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท (รอบตุลาคม) Download

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก (รอบตุลาคม) Download

---------------------------------------------

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท (รอบธันวาคม)  Download

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก (รอบธันวาคม) Download

---------------------------------------------------------------------------

แบบฟอร์ม บศ.2  Download 

(ใช้จำนวน 2 ใบ โดยจะเป็นหัวหน้างานเซ็น 2 ท่านหรืออ.ที่เคยสอนเซ็น 2 ท่านหรืออย่างละท่าน)

.....................................................................................................

รายละเอียดหลักสูตร

 

ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  Download

 

ระดับปริญญาโท สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  Download

 

ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  Download

 

ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  Download

............................................................

แบบฟอร์มทุนเพชรพระจอมระดับปริญญาโท  Download

 ผู้สมัครทุนเพชรพระจอมสำหรับผู้สนใจทำวิทยานิพนธ์ (เลือกเรียนแผน ก. เท่านั้น)

 

ลิงค์การรับสมัคร