กรอกประวัตินักศึกษาใหม่

นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ภาค 2/2560

(สำหรับผู้ยืนยันสิทธิ์แล้วเท่านั้น)


สามารถกรอกประวัติได้ตั้งแต่วันที่ 10-31 มกราคม 2561

ที่ URL : https://webapp1.sit.kmutt.ac.th/new_student/