กรอกประวัตินักศึกษาใหม่

นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ภาค 1/2560 (สำหรับผู้ยืนยันสิทธิ์รอบกุมภาพันธ์ และเมษายน)
สามารถกรอกประวัติได้ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. - 16 ก.ค. 60

ที่ URL : https://webapp1.sit.kmutt.ac.th/new_student/