หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553

      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 15 ปีกับความมุ่งมั่นที่จะสร้างนักเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู้ ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อตอบสนองความต้องการของโลกที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นกลไกในการดำเนินงานขององค์กรมากยิ่งขึ้น ด้วยความพร้อมของอาจารย์ผู้สอนที่พร้อมจะถ่ายทอดประสบการณ์ทางด้านไอทีที่หาไม่ได้จากในหนังสือและการสร้างความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยชั้นนำ และบริษัทไอทีระดับโลกที่สลับสับเปลี่ยนมาเปิดโลกทางความรู้ใหม่ ๆ อุปกรณ์ทางการเรียนรู้ที่ทันสมัย เช่นเดียวกับที่ใช้งานในบริษัทชั้นนำ และความตั้งใจ ของเราที่จะสร้างคุณให้เป็นนักไอทีตัวจริงและก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคง

 

Bachelor of Science in Information Technology: 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

      เรามุ่งเน้นให้คุณสามารถประยุกต์ใช้งานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ การสื่อสารข้อมูลและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กรได้อย่าง มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมพื้นฐานระบบสารสนเทศ ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สามารถออกแบบและพัฒนา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เพื่อสนับสนุนการทำงานสามารถประสานระหว่างผู้ใช้ระบบสารสนเทศกับผู้ออกแบบและพัฒนาระบบเพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ ที่ตรงตามความต้องการ ในกระบวนการพัฒนาที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถบริหารจัดการระบบเครือข่ายและระบบแม่ข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงรู้จักการใช้สารสนเทศเพื่อการบริหารและสนับสนุนการตัดสินใจ การวางแผนเทคโนโลยีตลอดจนการสร้างระบบสารสนเทศ เพื่อการบริการ ลูกค้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อีกทั้งยังให้มีความสามารถสื่อสารและทำงานเป็นทีมบนกระบวนการของเทคโนโลยีสารสนเทศ

โอกาสในการประกอบอาชีพ

  1. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการและดูแลเครือข่าย
  3. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
  4. นักพัฒนาซอฟต์แวร์
  5. ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ
  6. นักพัฒนาเว็บไซต์

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>