SIT Annual Report

   

รายงานประจำปี 2556 (SIT Annual Report 2013)

       แม้ว่าตั้งแต่ช่วงปลายปี พ.ศ. 2556 ต่อเนื่องมาจนถึงกลางปี 2557 สถานการณ์การเมืองของประเทศไทย จะอยู่ในสภาวะวิกฤติมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยยุคใหม่ องคาพยพหลายส่วนของประเทศไม่สามารถหรือไม่ขับเคลื่อนการทำงานตามปกติของตนเอง จนเกิดความเสียหายต่อประเทศในวงกว้าง แต่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรียังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่ของตนเองในทุก ๆ ด้านตามปกติ ทั้งในด้านการเรียนการสอนการทำวิจัย การบริการวิชาการ การปรับปรุงการทำงาน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ  และด้วยความร่วมมือที่ดีภายใต้เป้าหมายที่ชัดเจนของบุคลากรในทุกส่วนงาน โดยมีการดำเนินงานที่คงคุณภาพในทุกพันธกิจของคณะ จึงส่งผลให้คณะได้รับการประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย มีผลการประเมินเฉลี่ย 9 องค์ประกอบ เท่ากับ 4.69 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมาก เป็นสิ่งยืนยันในความมุ่งมั่นรักษาคุณภาพทางการศึกษาของคณะฯ  

 

        ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม >> Click

   

รายงานประจำปี 2555 (SIT Annual Report 2012)

       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีการปรับตัวเพื่อการรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจอาเชียน โดยการทำความร่วมมือกับบริษัทไอทีชั้นนำ โดยเพิ่มหลักสูตรและวิชาชีพที่มีการรับรองมาตรฐานในระดับสากล มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศด้านการเรียนการสอนและการวิจัย เกิดกลุ่มนักวิจัย (Research Cluster) และมีจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาเอกและนักวิจัยมากขึ้น  คณาจารย์หลายท่านได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศสนับสนุนการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ได้ตลอดเวลา  ปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน (Productivity Improvement) เพื่อให้การดำเนินการภายในคณะมีความคล่องตัว รวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ อันจะส่งผลไปยังการให้บริการนักศึกษาที่ดีขึ้น อีกทั้งยังดำรงความมีชื่อเสียงและมีความเป็นมืออาชีพในงานบริการวิชาการให้แก่หน่วยงานราชการในระดับประเทศ ในการพัฒนาองค์กรให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
 

        ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม >> Click

   

รายงานประจำปี 2554 (SIT Annual Report 2011)

        ปี พ.ศ.2554 เป็นปีที่คณะก้าวเข้าสู่ระยะการพัฒนาที่ 3 ตามยุทธศาสตร์ “ต้นไม้” โดยเป็นระยะที่เรียกว่า ชูยอดสู่ฟ้า ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งแก่พันธกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสรรสร้างความมั่งคั่งทางสารสนเทศให้แก่สังคมไทย โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการหลายประการ อาทิ การริเริ่มสร้างความร่วมมือในการวิจัยในด้าน e-Service for Aging Society กับหน่วยปฐมภูมิของโรงพยาบาลศิริราชและคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เน้นการวิจัย การเป็นพันธมิตรทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ อาทิ ความร่วมมือกับ College of Liberal Arts and Sciences Iowa State University, USA ความร่วมมือกับ The Division of Information Systems School of Computer Engineering Nanyang Technological University และความร่วมมือกับ University of Luxembourg , Luxembourg  ร่วมกับพันธมิตรวิชาการสร้างความเข้มแข็งในวิชาการชั้นสูง เช่น การเปิด Workshop ด้าน ITIL ร่วมกับบริษัท IBM (ประเทศไทย) และ Workshop ด้าน Cloud Computing ร่วมกับบริษัท IBM (ประเทศไทย) และบริษัท Powerall จากฮ่องกง การเปิด Center of Excellence ร่วมกับบริษัท IBM (ประเทศไทย) การให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ที่มีผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย
 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม >> Click

     
ดาวน์โหลด "รายงานประจำปี" ย้อนหลัง...    
ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551 ปี 2550