Highlight

1
2
3
4
5
6
7
8
9

News Update

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) จัด “พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 น้อมระลึกถึงพระคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้  และได้ร่วมกันแสดงความความเคารพบูชาครู  SIT จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย “SIT Code Challenge 2015” เพื่อฝึกฝนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฝึกทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม  SIT ร่วมจัดกิจกรรม “ต่อความคิด พิชิตปัญหา” กิจกรรมที่เน้นกระบวนการพื้นฐานในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยผ่านการใช้ ”ตัวต่อ” หรือ Jigsaw ในโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก มจธ. ครั้งที่ 2 นำทีมวิทยากรโดยคุณสุทัศน์ รงรอง และนักศึกษา CS 

Life On Campus

          Life on Campus จะพาไปสัมผัสมุมมอง และความคิดเห็นต่างๆ ต่อความสำคัญของพิธีไหว้ครูในปัจจุบัน ว่ายังมีความหมายมากน้อยเพียงใด  และยังคงมีคุณค่าในหัวใจคนรุ่นใหม่อยู่หรือไม่  ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทุกวันนี้ กับสกู๊ป "ศิษย์จะดี เพราะมี...ครู"  

SIT.tv

ความคิดเห็นส่วนหนึ่งจากพี่ๆ ที่จะตอบคำถามว่า... "ทำไมจึงควรไปค่าย Bootcamp?"

ที่เหลือ คุณก็แค่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเอง!!
SIT Bootcamp Programming 2015
29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 58 นี้ "

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subscribe to Front page feed