Highlight

1
2
3
4
5
6
7
8
9

News Update

คณะเทคโนโลยีสารสนเทฯ จัดโครงการ “English Conversation Course with Native Speaker” เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา บริษัท iGroup Thailand จัดอบรมฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ “books24x7” ให้กับคณาจาย์ พนักงาน และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) ได้จัดโครงการ CS Spirit of Volunteer เป็นกิจกรรมอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

Life On Campus

 
 
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) จัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงงานนักศึกษา "IT & CS D-Day Project Exhibition 2016" เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานำเสนอและสาธิตผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพแสดงให้เห็นถึงเป้าหมาย ขอบเขต และกระบวนการของผลงานที่ชัดเจนและมีคุณค่า

 

 

 

 

 

เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรไอที 4 ปี ได้ฝึกทักษะ และมีความเข้าใจกระบวนการติดตั้ง ติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการติดตั้งทั้งเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐาน 

Website : Network_Boot_camp

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subscribe to Front page feed