Short Paper ภาค 2/2559

 

 

Template Short Paper Download

 

กำหนดการ Short Paper 2/2559  Download

 

แบบ บ.1 Download

 

Powerpoint อ.วชิรศักดิ์  Download

 

ส่งครั้งที่ 1 วันที่ 12 มีนาคม 2560  Link upload

 

ส่งครั้งที่ 2 วันที่ 2 เมษายน 2560  Link upload

 

รายชื่อคณะกรรมการตรวจ Short Paper  ชื่อคณะกรรมการ

 

เอกสารใบปะหน้า Short Paper  Download 

 

ส่งฉบับสมบูรณ์  ภายในวันที่ 23 เมษายน 2560 

ในรูปแบบบทความ 3 ชุด พร้อมใบปะหน้าที่ออกจากระบบ ส่ง ณ ห้องสมุดคณะ SIT

(ห้องสมุดเปิดบริการ 09.00-17.00 น.) พร้อม upload เข้าระบบ    Link upload

.....................................................................................................................................................................

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) ใน Short Paper

 

1. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (abstract) ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ

 

2. กรณีบทคัดย่อภาษาอังกฤษไม่ผ่าน ให้นักศึกษาดำเนินการ ดังนี้  

2.1 ตรวจสอบและปรับแก้บทคัดย่อภาษาอังกฤษโดยผู้เชี่ยวชาญฯ

(กรณีบทคัดย่อภาษาอังกฤษไม่ได้มาตรฐาน เช่น ผิดไวยกรณ์ และ

ไม่สอดคล้องกับบทคัดย่อภาษาไทย คณะฯขอสงวนสิทธิ์

ไม่ประกาศผล Short Paper ) หรือ

2.2 สามารถใช้บริการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (abstract)

จากศูนย์ประสานงานภาษาอังกฤษของคณะโดยมีค่าใช้จ่ายในการให้บริการ

 

ขั้นตอนการส่งบทคัดย่อภาษาอังกฤษให้ศูนย์ภาษาตรวจ คลิ๊กขั้นตอน

....................................................................................................................................

ขั้นตอนการตรวจ TURN IT IN  คลิ๊กขั้นตอน

(จะตรวจได้ต่อมีข้อความขึ้นในระบบ Short Paper ของนักศึกษารายนั้นแจ้งว่าตรวจได้ / เจ้าหน้าที่ห้องสมุดแจ้งให้ตรวจเท่านั้น)

 

รหัสการตรวจ TURN II IN แต่ละรายวิชา  คลิ๊กรหัสวิชา

 

ใบโอนลิขสิทธิ์ สาขา IT  คลิ๊ก

 

ใบโอนลิขสิทธิ์ สาขา BIS คลิ๊ก

 

ใบโอนลิขสิทธิ์ สาขา SE คลิ๊ก

 

ใบข้อตกลงเพื่อการหลีกเลี่ยงการโจรกรรมทางวรรรณกรรม คลิ๊ก

  

ใบโอนลิขสิทธิ์ และ ใบข้อตกลงฯ อย่างละ 1 ชุด ส่ง ห้องสมุดคณะ SIT

 

กรณีมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุดคณะ SIT 02-4709864 จันทร์-เสาร์ 09.00-17.00 น. ปิดวันอาทิตย์