ข่าวและกิจกรรม

หลักสูตร BIS จัดบรรยาย “POMO Iot Start-up Entrepreneur” งานเสวนา “Trend Technology เพื่อนักไอที” SIT จับร่วมมือกับ Interlink จัด Link Campus Cabling 2017
นักศึกษา BIS รุ่น 28 จัดงานเชื่อมสัมพันธ์รับน้องรุ่น 29 ประชุมวิชาการ The 2nd Joint Seminar on Computational Intelligence by IEEE Computational Intelligence Society Thailand Chapter SIT ร่วมกับ Kerry Express จัดกิจกรรม Firm Presentation
โครงการอบรม Agile Workshop โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ไอทีสามพระจอมเกล้าฯ ครั้งที่ 14 ทำบุญขึ้นปีใหม่ SIT
นักศึกษา SIT ได้รับรางวัลนักศึกษาไอทีดีเด่น นักศึกษา SIT ได้รับรางวัลการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ SIT Career Day 2017
งานสัมมนา IT Alchemist Grooming นักศึกษา SIT ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวในงานกีฬา SIT Festival 2017 งานปฐมนิเทศนิเทศระดับบัณฑิตศึกษาคณะ SIT ประจำภาคการศึกษา 2/2559

Pages