Highlight

1
2
3
4

News Update

นักศึกษา SIT กว่า 140 คน สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช๊อปเข้มการติดตั้งเครือข่ายสายภาคปฏิบัติ  SIT-Interlink Campus Tour 2014  ลงมือเรียนรู้จริงกับเครื่องมือเครือข่ายสายชั้นนำในตลาดไอที โดยการแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายสายตัวจริง นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสัมมนา “UX ออกแบบอย่างไรให้โดนใจ User” เชิญผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดความรู้สู่นักศึกษาโดยตรง แนะแนวทางและหลักการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานให้ประทับใจ  นักศึกษาที่สนใจร่วมฟังคับคั่ง ศูนย์นวัตกรรมระบบ (SI) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมสัมมนา 6+1 Flagships Track 2 ระดมสมองคน มจธ. หาแนวทางการให้บริการนักศึกษาและบุคลากรในทุกพื้นที่มหาวิทยาลัย เพื่อความทั่วถึงและเหมาะสมของการรับบริการ

Life On Campus

Life on Campus พาไปติดตามดูค่ายสานฝันน้อง ม.ปลายสู่สายอาชีพโปรแกรมเมอร์ หรือ Junior Programmers Camp ที่จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยความรับผิดชอบของนักศึกษา หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

SIT.tv

ระบบติดตามโรคคนทำงานออฟฟิศโดยใช้กล้อง Kinect

ระบบที่จะช่วยดูแลสุขภาพของคนที่นั่งทำงาน ผ่านการเฝ้าระวังพฤติกรรมการนั่ง โดยระบบที่เป็นมิตร ใช้ง่าย เข้าใจง่าย เป็นเหมือนผู้ช่วยหรือคนดูแลส่วนตัวที่สามารถสร้างได้โดยใช้ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีในประเทศไทยและราคาไม่แพง ผลงานนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ.

Subscribe to Front page feed