Highlight

1
2
3
4
5
6
7
8

News Update

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จากศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ เดินทางเข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานการเรียนการสอนที่ SIT พร้อมชื่นชมแนวทางการดำเนินงาน นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ รศ.ดร.นิพนธ์  เจริญกิจการ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) นำทีมผู้บริหารให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ รอบการประเมินปี 2556 โดยมี รศ.ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นประธานกรรมการ  ร่วมด้วยกรรมการอีก 5 ท่าน  สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT)  จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ และสร้างความสามัคคี SIT Festival โดยมีกิจกรรมแข่งขันกีฬาได้แก่ แชร์บอล บาสเกตบอล และวอลเลย์บอล กิจกรรมนันทนาการ และการแสดงดนตรีในช่วงเย็น

Life On Campus

          Life on Campus จะพาไปสัมผัสมุมมอง และความคิดเห็นต่างๆ ต่อความสำคัญของพิธีไหว้ครูในปัจจุบัน ว่ายังมีความหมายมากน้อยเพียงใด  และยังคงมีคุณค่าในหัวใจคนรุ่นใหม่อยู่หรือไม่  ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทุกวันนี้ กับสกู๊ป "ศิษย์จะดี เพราะมี...ครู"  

SIT.tv

ระบบติดตามโรคคนทำงานออฟฟิศโดยใช้กล้อง Kinect

ระบบที่จะช่วยดูแลสุขภาพของคนที่นั่งทำงาน ผ่านการเฝ้าระวังพฤติกรรมการนั่ง โดยระบบที่เป็นมิตร ใช้ง่าย เข้าใจง่าย เป็นเหมือนผู้ช่วยหรือคนดูแลส่วนตัวที่สามารถสร้างได้โดยใช้ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีในประเทศไทยและราคาไม่แพง ผลงานนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ.

Subscribe to Front page feed