Highlight

1
2
3
4
5
6
7
8
9

News Update

หลักสูตร IT@SIT จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์อาจารย์และศิษย์ รุ่น 54  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีก่อนสำเร็จการศึกษา ผ่านกิจกรรมการให้คำปรึกษา ที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัวและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ เมื่อก้าวเข้าสู่ชีวิตวัยทำงาน SIT จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเกมเบื้องต้นด้วย Unity 3D ให้กับนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเกมเบื้องต้น สามารถพัฒนาและประยุกต์ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการลงมือปฏิบัติจริงได้   หวังสร้างเวทีการแข่งขันที่ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษา มจธ. มีโอกาสแสดงความรู้ ความสามารถทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ และได้ฝึกคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการทำงานเป็นทีม ด้วยกิจกรรมการแข่งขันในรูปแบบ Walk Rally นักศึกษา มจธ. เข้าร่วมแข่งขันคึกคัก

Life On Campus

          Life on Campus จะพาไปสัมผัสมุมมอง และความคิดเห็นต่างๆ ต่อความสำคัญของพิธีไหว้ครูในปัจจุบัน ว่ายังมีความหมายมากน้อยเพียงใด  และยังคงมีคุณค่าในหัวใจคนรุ่นใหม่อยู่หรือไม่  ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทุกวันนี้ กับสกู๊ป "ศิษย์จะดี เพราะมี...ครู"  

SIT.tv

ความคิดเห็นส่วนหนึ่งจากพี่ๆ ที่จะตอบคำถามว่า... "ทำไมจึงควรไปค่าย Bootcamp?"

ที่เหลือ คุณก็แค่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเอง!!
SIT Bootcamp Programming 2015
29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 58 นี้ "

Subscribe to Front page feed